Press enter to see results or esc to cancel.

300tube 3B Nation   11 May, 2017
 11,217

Repeat youtube mp4: Hmong-Pop Collaboration (Kickstarter)

We are committed to completing this collaboration but we will need your contribution, share & support to get us there. Take a few minutes to check out the link. Amazing pledges rewards ahead.
https://www.kickstarter.com/projects/801150784/hmong-pop-group-collaboration

Vim li cas peb thiaj xav muaj ib pab ntxhais hmoob ua nkauj thiab nqua yas suab: Hmong-Pop?

Peb yeej tau pom ntau haiv neeg sib sau ua ib pab los hu nkauj thiab nqua yas suab ua ke nrog txoj kev seev cev. Txhua yam no tau pauv lub ntsiab thiab lub suab ntawm txoj kev hu nkauj thiab yas suab. Peb xav tau lawm tias txog lub caij muab lub ntsiab thiab lub suab uas peb ib txwm hnov dua los lawm no pauv thiab sim ua lwm yam rau. Peb vam thiab cia siab hais tias txhua yam uas peb tau kawm thiab txawj los rau qhov project no yuav pab txhawb thiab ua rau peb cov tub ntxhais hluas Hmoob xav sib sau ua ke los ua ib pab "Hmoob-Pop" lawm yav tom ntej.

Why do we want a Hmong-Pop Music Group?
Musical groups has impacted and shaped the history of music and pop culture. It is time we add a new element to Hmong music. We plan to fully utilize our talent on stage and deliver high energy- level performances. Together, we are confident that our experiences combined in this collaboration will inspire others to create future Hmong Musical's groups.